Статут

Статут

Глухівського навчально – виховного комплексу

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад»

Виводівської сільської ради Томаківського району

Дніпропетровської області

 

с. Глухе

2011

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1  Глухівський навчально-виховний комплекс (НВК) – загальноосвітня школа  І – ІІ ступенів-дошкільний  навчальний заклад-це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у дошкільній, загальноосвітній середній освіті.

1.2  НВК у своїй діяльності керується конституцією України, Законами України:  «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;  нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, цим положенням та власним статутом.

1.3  Засновником закладу є Томаківська районна рада народних депутатів, що здійснює фінансування освітньої діяльності закладу, його матеріально-технічне забезпечення, організовує ремонт приміщень, господарське обслуговування.

1.4  Головним завданням навчального закладу є забезпечення реалізації прав на дошкільну, загальну середню освіту, формування і розвиток соціальної зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.5  Діяльність закладу освіти будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних громадських, релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального та естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації  її здібностей, талантів, усебічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, науковості, розливального характеру навчання, гнучкості і прогностичності, поєднання державного управління  і громадського самоврядування.

1.6.   Відповідно до рішення Томаківської районної ради  № 26-3/УІ  від  24 грудня     2010року  Глухівський НВК   «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

дошкільний навчальний заклад» принятий до спільної власності   терито-

ріальних громад району і має статус комунальної форми власності.

1.7.   Навчальний заклад  є юридичною особою, має печатку, штамп.                                         Бухгалтерський облік ведеться через централізовану бухгалтерію відділу    освіти на основі кошторису доходів і видатків.

1.8.   Заклад освіти самостійно проводить діяльність у межах компетенції передбаченої чинним  законодавством та  власним  статутом.

1.9.   Заклад   освіти  несе  відповідальність  перед  особою, суспільством  і  державою

за   безпечні  умови   освітньої   діяльності ,  дотримання   державних  стандартів, дотримання  фінансової   дисципліни. Випускники  НВК  отримують документи

про  освіту  встановленого  зразка.

 

1.10. У закладі  освіти  визначено   українську мову   навчання.

 

1.11.                                 Юридична  адреса  закладу:

53553

Дніпропетровська область

Томаківський  район

с. Глухе

провулок  Лікарняний,  10

телефон : 37-4-34

1.12. Заклад  освіти має  право:

  • користуватися пільгами , передбаченими державою;

 

  • визначати форми і засоби організації навчально –   виховного процесу;

 

  • визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти та  впроваджувати власні програми навчальної,  науково – методичної роботи з урахуванням  державних стандартів освіти;

 

  • визначати контингент  учнів;

 

  • встановлювати  форму  одягу  для учнів

 

  • організовувати підготовку , перепідготовку, підвищення  кваліфікації  та   стажування педагогічних кадрів;

 

  • формувати штатний розпис, установлювати розміри заробітної плати та матеріального  заохочення в межах власного  кошторису.

 

 

  • залишати у своєму розпорядженні і      використовувати кошти від господарської діяльності;

 

  • здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом.

 

 

1.13. Медичне обслуговування учнів забезпечує засновник і здійснює   Вищетарасівська дільнича лікарня.

1.14. Взаємини закладу освіти з юридичними та фізичними особами будуються згідно з чинним законодавством.

 

 

 

2.Організація навчально-виховного процесу.

 

2.1 Заклад освіти  планує роботу самостійно. У плані  відображають найголовніші напрямки   освітньої діяльності НВК, визначаються перспективи розвитку закладу. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти і науки України базових планів із конкретизацією його варіативної частини та профілю навчання. Навчальний план затверджує відділ освіти. До навчального плану додаються розклад навчальних занять, помісячний,  тижневий та річний режим роботи закладу освіти.

 

2.2 Навчальний заклад працює за навчальними програмами, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України, реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені відповідно до вікових особливостей та природних здібностей учнів.

 

2.3 Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечується реалізацією інваріативної та варіативної частини навчального плану. Варіативну частину формує навчальний заклад з урахуванням  спеціалізації та профілю навчання.

 

2.4 Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених  Законом України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та статусом закладу.

 

2.5 Індивідуальне навчання та екстернат НВК формуються відповідно до положень щодо організації індивідуального навчання та екстернату у системі загальної системи освіти, затверджених Міністерством освіти науки України.

 

2.6 Мережа класів у закладах освіти формується на підставі нормативів наповнюваності, відповідно до поданих заяв та санітарно-гігієнічних вимог до здійснення навчально-виховного процесу.  На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти у закладах встановлюється така мережа класів та груп:

* Груп дошкільного закладу-1.

* Груп продовженого дня: 1

1-4 класів – 4.

5-9 класів – 5.

 

2.7 Прийом учнів до класів та груп НВК комунальної форми власності здійснюється на без конкурсній основі відповідно до території обслуговування освітнього закладу.

 

2.8 Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви батьків, свідоцтва про народження, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

 

2.9 Прийом дітей до  садка проводиться за бажанням батьків або осіб, що їх заміняють, у порядку, визначеним замовником.

 

2.10 Поділ класів на групи у разі вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється відповідно до нормативів, установлених Міністерством освіти і науки України та погоджених із Міністерством фінансів.

 

2.11 Начальний заклад комунальної власності може реалізувати освітні програми і надавати платні освітні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 

2.12 Навчальний рік у НВК розпочинається 01 вересня. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує готовність навчального закладу до роботи в новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів – 175 робочих днів у загальноосвітньому закладі І ступеня (1-4класи) та 190 робочих днів у школі ІІ ступеня (5-9класи). Структура навчального року, семестри та режим роботи НВК установлюються у межах часу, передбачених робочим навчальним планом. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності не допускається.

 

2.13 Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 

2.14 Навчання у випускному 9-му класі завершується державною підсумковою атестацією, зміст, форму і порядок якої встановлює Міністерство освіти і науки України. За результатами навчання учням видається відповідний документ (табель, свідоцтво). Учні  з низьким рівнем навчальних досягнень за згодою батьків можуть далі продовжувати навчання у відповідних закладах освіти відповідно до рекомендацій медико-психолого-педагогічної консультації.

 

2.15 Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається інструкцією про проведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 05.02.2001 року за № 120/5311. Порядок проведення підсумкової державної атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  14.12.2000 року № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 року за № 925/5146. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших причин можуть  бути звільнені від іспитів у порядку, що їх встановлює Міністерство освіти і науки України та Міністерство охорони здоров’я.

 

2.16 Випускники школи ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову середню освіту, що дає право на вступ до школи ІІІ ступеня професійно-технічного навчального закладу, ВНЗ  І-ІІ рівні акредитації.

 

2.17 Зразки документів про базову середню освіту затверджує Кабінет Міністрів України.

 

2.18 За відмінні успіхи у навчанні учні 5-8 класів можуть нагороджуватись похвальними листами. За відмінні успіхи у навчанні випускники навчального закладу ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасники навчально-виховного процесу в навчальному закладі є учні, вихованці, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки, або особи, що їх замінюють.

 

3.2. Статут учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативними документами, що регулюють освітню діяльність, цим положенням, статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

 

3.3. Учні мають гарантоване державою право на:

*доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

*переатестацію з навчальних предметів;

*безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

*участь в органах громадського самоврядування навчального закладу;

*вільне висловлювання поглядів, переконань;

*захист від будь-яких форм експлуатації, психічного та фізичного  насильства, від дій педагогічних працівників, які порушують їх права та свободи.

 

3.4. Учні зобов’язані:

*оволодівати знаннями, вміннями в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

*дотримуватися норм моралі, етики;

*брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

*дотримуватися правил особистої гігієни.

 

3.5. Правила батьків та осіб, що їх замінюють:обирати та бути обраним до батьківських комітетів та органів самоврядування навчального закладу;звертатися до органів управління освітою, керівника загальноосвітнього закладу, органів виконавчої влади з питань навчання і виховання своїх дітей;приймати рішення про участь дітей в інноваційній діяльності навчального закладу;на захист законних інтересів своїх дітей в органах самоврядування закладу та у відповідних державних судових органах.

 

3.6. Батьки та особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за здобуту дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 

 

 

*поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

*виховувати у дітей повагу до законів, прав і свобод інших людей.

 

3.7. Представники громадськості мають право:

*обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

*керувати учнівським об’єднанням за інтересами й гуртками, секціями;

*сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

*проводити консультації для педагогічних працівників;

*брати участь в організації навчально-виховного процесу;

*інші права, що не суперечать законодавству України.

 

3.8. Представники громадськості зобов’язані:

*дотримуватися статуту навчального закладу;

*виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу рішення органів громадського самоврядування;

*захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства;

*пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, тощо.

 

3.9. У разі не виконання батьками та особами, що їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, загальноосвітній навчальний заклад може порушувати клопотання про притягнення до відповідальності таких осіб, в тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

3.10. Учні навчально-виховного комплексу залучаються за згодою батьків до різних видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі можливостей і правил особистої гігієни.

 

3.11. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників директора та інших педпрацівників  здійснюються відділом освіти Томаківської райдержадміністрації  за поданням директора НВК.

 

3.12. Педагогічні працівники мають право:

*самостійно обирати форми, засоби навчальної роботи;

*обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

*на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

*об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об`єднань громадян, що не заборонені чинним законодавством.

 

 

3.13. Педагогічні працівники зобов’язані:

*забезпечувати належний рівень вкладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм;

*сприяти розвиткові здібностей, інтересів учнів;

*сприяти збереженню здоров’я дітей у процесі навчання;

*виховувати у дітей повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв;

*дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

*постійно підвищувати свій професійний, культурний рівень;

*виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.

 

3.14. Обсяг навчального навантаження вчителів визначає на підставі нормативних документів директору закладу і затверджує відповідний орган управління освітою.

 

3.15.  Керівник навчального закладу призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами. Їх права та обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та статутом навчального закладу.

 

3.16. Не допускається відволікання педагогічних працівників в робочий час, крім випадків, передбачених законодавством.

 

3.17. Керівник навчального закладу і всі педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, за результатами атестації педагогічних кадрів визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікація (спеціаліст другої, першої, вищої категорії, спеціаліст) та може бути присвоєно педагогічне звання «Старший учитель», «учитель-методист», «Педагог організатор-методист» тощо.

 

 

4.  Управління загальноосвітнім закладом.

 

4.1.    Керівництво навчальним закладом здійснює керівник, який може бути  лише  громадянином   України,  що  має  вищу  педагогічну  освіту  на рівні спеціаліста чи магістра, стаж педагогічної роботи не   менше   ніж  3 роки,  успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти  і  науки .

 

4.2.  Директора  НВК та його  заступників призначає на посаду та звільняє з посади відділ освіти  райдержадміністрації за погодженням з районною адміністрацією та органами місцевого  самоврядування  згідно  із законодавством.

 

 

4.3.  Директор  навчального закладу:

 

*Здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку   кадрів,  створює  необхідні  умови для  підвищення фахового та   кваліфікаційного рівня  працівників.

*Організовує навчально – виховний процес.Забезпечує контроль за  виконанням навчальних  планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів.

*Відповідає за  реалізацію Державного стандарту загальної середньої  освіти, за якість та  ефективність роботи педагогічного  колективу.

*Забезпечує дотримання вимог охорони дитинства,  санітарно – гігієнічних  та протипожежних норм ,   техніки   безпеки.

*Дає дозвіл на  участь  діячів культури, членів творчих  об’єднань,  працівниківПідприємств, установ у  навчально – виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями  за  інтересами.

*Забезпечує права учнів на захист від будь-яких форм фізичного чи  психічного насильства.

*Контролює  організацію харчування і медичного обслуговування   учнів.

*Видає в межах своєї компетенції накази та  розпорядження і контролює їх виконання .

*Щороку звітує про свою роботу на загальних зборах, конференціях колективу.

 

4.4. Директор навчального закладу э головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

 

4.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, Але не може бути менше ніж чотири рази на рік.

 

4.6. Педагогічна рада розглядає питання:

*удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процессу;

*планування та режиму роботи навчального закладу;

*переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

*підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи;

*морального та матеріального заохочення учнів, вихованців та працівників закладу.

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори коллективу. Делегати загальних зборів із правом вирішального голосу обираються від таких категорій:

*працівники закладу освіти – зборами трудового коллективу;

*учні закладу ІІ ступеня – класними батьківськими зборами;

*представників громадськості – класними батьківськими зборами;

*кожна категорія обирає однакову кількість делегатів – по 7 від кожної  категорії.

 

Загальні збори заслуховують директора про здійснення керівництва навчальним закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу.

 

4.8. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу, діяльність якої регулюється статутом.

До складу ради НВК обираються пропорційно представники від педагогічного коллективу, учнів школи ІІ ступеню, батьків та громадськості. Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, затверджує режим роботи закладу, розглядає питання зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, поповнення фонду загального обов`язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

 

4.9. За рішенням загальних зборів можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет.

Члени піклувальної ради НВК обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників виконавчої влади, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів для зміцнення матеріально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

5. Матеріально – технічна база та

фінансово – господарська діяльність.

 

5.1. До матеріально – технічної бази НВК належать будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі.

 

5.2. Фінансова діяльність НВК здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до чинного законодавства.

 

5.3. Фінансово – господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису. Джерелами формування кошторису закладу є:

 

* кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

 

* кошти фізичних та юридичних осіб;

 

* доходи від реалізації продукції навчально – виробничих майстерень, навчально – дослідних ділянок, подсобних господарств, від дання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

 

*кредити банків;

 

* благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

 

5.4. У навчальному закладі формується фонд загально-обов`язкового навчання,який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на їх поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Кошти загальнообов`язкового навчання зберігаються на рахунок відділу освіти в установі банку і витрачаються відповідно до затвердженого кошторису.  Облік та контроль за використанням коштів цього фонду здійснює відділ освіти відповідно до законодавства.

 

5.5. Порядок діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в закладі визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами.

 

5.6. Навчальний заклад має право згідно із законодавством придбати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов життя колективу.

 

 

6. Міжнародна співпраця.

 

НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати прямі зв`язки з міжнародними організаціями, освітніми установами, асоціаціями, укладати угоди про співпрацю відповідно до норм чинного законодавства

 

7. Контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу.

 

7.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері освіти. Державний контроль за діяльністю навчального комплексу здійснюють: Міністерство освіти і науки, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування і підпорядковані ним органи управління освітою, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, пожежної охорони, засновник закладу в межах своїх повноважень.

 

7.2. Основною формою державного контролю діяльності навчального комплекс є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

7.3. У період між атестаціями проводяться перевірки закладу з питань організації навчально-виховного процесу. Зміст, види і періодичність перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи органом управління освітою.

 

7.4. Перевірки, не пов`язані з навчально-виховним процесом, проводить засновник закладу відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

8. Реорганізація або ліквідація закладу.

8.1. Реорганізація закладу проводиться у разі зміни його типу або форми власності.

 

8.2. Реорганізацію чи ліквідацію закладу проводить засновник або орган, за рішенням якого його створено, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

8.3. Реорганізація чи ліквідація закладу проводиться відповідно до чинного законодавства лише за згодою територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *