Закон України “Про загальну середню освіту”

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про загальну середню освіту

ЦейЗаконвизначаєправові, організаційнітафінансовізасадифункціонуванняірозвиткусистемизагальноїсередньоїосвіти,  щосприяєвільномурозвиткулюдськоїособистості,  формуєцінностіправовогодемократичногосуспільствавУкраїні.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту

Законодавство України про загальну середню  освіту  базується на  Конституції  України  і складається з Закону України  “Про  освіту”, цього   Закону,   інших
нормативно-правових актів та міжнародних договорів України,  згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту

Основними завданнями   законодавства   України  про  загальну середню освіту є:

–           забезпечення права громадян на  доступність  і  безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

–           забезпечення необхідних   умов   функціонування   і  розвитку загальної середньої освіти;

–          забезпечення нормативно-правової  бази  щодо   обов’язковості повної загальної середньої освіти;

–          визначення структури та змісту загальної середньої освіти;

–          визначення органів управління  системою  загальної  середньої освіти та їх повноважень;

–          визначення прав  та  обов’язків учасників навчально-виховного процесу,  встановлення відповідальності за порушення законодавства про загальну середню освіту.

Стаття 3. Загальна середня освіта

Загальна середня  освіта  – цілеспрямований процес оволодіння систематизованими  знаннями  про  природу,  людину,   суспільство, культуру   та   виробництво  засобами  пізнавальної  і  практичної діяльності,  результатом якого  є  інтелектуальний,  соціальний  і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.

Загальна середня освіта  є  обов’язковою  основною  складовою безперервної освіти.

Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які грунтуються на    загальнолюдських    цінностях   та   принципах   науковості, полікультурності,  світського   характеру   освіти,   системності,
інтегративності,   єдності   навчання   і  виховання,  на  засадах гуманізму,  демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями  і  народами  в  інтересах  людини,  родини,  суспільства, держави.

Стаття 4. Система загальної середньої освіти

Систему загальної середньої освіти становлять:

загальноосвітні навчальні   заклади   всіх   типів   і   форм власності,  у  тому числі для громадян,  які потребують соціальної допомоги   та   соціальної    реабілітації,    навчально-виробничі комбінати,  позашкільні  заклади,  науково-методичні  установи  та
органи управління системою загальної  середньої  освіти,  а  також професійно-технічні   та   вищі   навчальні  заклади  I-II  рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту.

Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти

Завданнями загальної середньої освіти є:

–          виховання громадянина України;

–          формування особистості  учня   (вихованця),   розвиток   його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

–          виконання вимог   Державного  стандарту  загальної  середньої освіти,  підготовка  учнів  (вихованців)  до  подальшої  освіти  і трудової діяльності;

–          виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України,  прав і свобод людини  і  громадянина, почуття  власної гідності,  відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

–          реалізація права  учнів  (вихованців)  на  вільне  формування політичних і світоглядних переконань;

–          виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій  і  звичаїв,  державної  мови,  регіональних  мов або мов меншин  та рідної мови, національних цінностей Українського народу та  інших  народів  і  націй;

–           виховання свідомого  ставлення  до свого здоров’я та здоров’я інших  громадян  як  найвищої  соціальної   цінності,   формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя,  збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців).

Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти

1. Громадянам України  незалежно  від  раси,  кольору  шкіри, політичних,  релігійних та інших переконань,  статі,  етнічного та соціального походження,  майнового стану, місця проживання, мовних або   інших   ознак  забезпечується  доступність  і  безоплатність здобуття  повної  загальної  середньої  освіти   у   державних   і комунальних навчальних закладах.

2. Громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти у приватних навчальних закладах.

3. Здобуття повної загальної середньої  освіти  у  навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності має відповідати  вимогам  Державного  стандарту  загальної   середньої освіти. . . .

5. Відповідальність  за  здобуття  повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків,  а дітьми,  позбавленими батьківського  піклування,  –  на  осіб,  які  їх  замінюють,  або навчальні заклади, де вони виховуються.

Стаття 7. Мова навчання і виховання у загальноосвітніх  навчальних закладах.

Мова  навчання  і  виховання  у  загальноосвітніх  навчальних закладах  визначається  статтею  20  Закону  України  «Про  засади державної мовної політики».

Розділ II. ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 8. Загальноосвітній навчальний заклад

1. Загальноосвітній навчальний заклад – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту.. . .

 

Стаття 9.  Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів  системи загальної середньої освіти

1.   Відповідно  до  освітньогорівня,  який  забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом (I ступінь – початкова школа, що забезпечує початкову загальну  освіту,  II  ступінь  –  основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь – старша школа,  що забезпечує повну  загальну  середню  освіту,  як правило,  з  профільним  спрямуванням  навчання),  та особливостей учнівського  контингенту  існують  різні   типи   загальноосвітніх навчальних   закладів.  Школи  кожного  з  трьох  ступенів  можуть функціонувати разом або самостійно.

До загальноосвітніх навчальних закладів належать:

–          школа I-III ступенів;. . .
Загальноосвітні навчальні     заклади    можуть    створювати навчально-виховні комплекси у складі  навчальних  закладів  різних типів   і  рівнів  акредитації  для  задоволення  допрофесійних  і професійних запитів громадян, а також навчально-виховні об’єднання з   дошкільними   та   позашкільними   навчальними  закладами  для
задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб. . . .

Загальноосвітній навчальний  заклад  на  основі Положення про загальноосвітні   навчальні   заклади   розробляє   статут,   який затверджується    власником    (для   державних   та   комунальних загальноосвітніх  навчальних  закладів   –   відповідним   органом управління  освітою)  та  реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

. . .

 

Стаття 11. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу.

1. Державні  та  комунальні загальноосвітні навчальні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади   або   органами   місцевого  самоврядування  з  урахуванням соціально-економічних,  національних,  культурно-освітніх і мовних потреб   за  наявності  необхідної  кількості  учнів  (вихованців)
відповідно  до  встановлених  нормативів  наповнюваності   класів, необхідної   матеріально-технічної   та  науково-методичної  бази, педагогічних кадрів у порядку,  встановленому Кабінетом  Міністрів України. . . .

 

6. Реорганізація  і  ліквідація  загальноосвітніх  навчальних закладів   проводяться  у  порядку,  встановленому  законодавством України.

Реорганізація і   ліквідація   загальноосвітніх    навчальних закладів  у сільській місцевості,  заснованих на комунальній формі власності, допускаються лише за згодою територіальних громад.

Розділ III.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття 12. Термін навчання

1. Термін навчання для здобуття  повної  загальної  середньої освіти  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  I-III  ступенів становить  11  років:

– у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня – 4 роки;

– у загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня – 5 років;
–  у  загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня – 2 роки. . . .

 

Стаття 13. Форми навчання

Навчально-виховний   процес   у  загальноосвітніх  навчальних закладах   здійснюється  за  груповою  та  індивідуальною  формами навчання,   положення   про   які   затверджує  центральний  орган виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у
сфері освіти.

Стаття 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних  закладів

1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів.

2. У загальноосвітніх  навчальних  закладах,  розташованих  у селах,    селищах,   кількість   учнів   у   класах   визначається демографічною ситуацією,  але повинна  становити  не  менше  п’яти осіб.  При  меншій  кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою навчання.. . .

5.  Кількість учнів у групах продовженого дня та вихованців у групах    загальноосвітніх    навчальних   закладів   усіх   типів визначається  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної  політики  у  сфері  освіти за погодженням з центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування
державної фінансової політики.

 

Стаття 15. Навчальні плани та навантаження учнів

1. Базовий  навчальний   план   загальноосвітніх   навчальних закладів  (далі  –  Базовий навчальний план) визначає структуру та зміст загальної середньої освіти через  інваріантну  і  варіативну складові,  які  встановлюють  погодинне та змістове співвідношення між освітніми галузями (циклами  навчальних  предметів),  гранично
допустиме  навчальне навантаження учнів та загальнорічну кількість навчальних годин.  Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти формується на державному рівні,  є єдиною для всіх закладів загальної середньої  освіти,  визначається  через  освітні  галузі
Базового  навчального плану.  Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням   особливостей   регіону  та  індивідуальних  освітніх запитів  учнів   (вихованців).   Базовий   навчальний   план   для загальноосвітніх     навчальних     закладів     незалежно     від підпорядкування,  типів і форм власності затверджується  Кабінетом Міністрів України. . . .

 

Типові навчальні   плани   встановлюють   сумарне    гранично допустиме  навчальне  навантаження  учнів.. . .

3. На  основі  типових  навчальних  планів   загальноосвітнім навчальним   закладом   складається   робочий  навчальний  план  з конкретизацією  варіативної  складової   і   визначенням   профілю навчання.

Робочі навчальні     плани     державних     і    комунальних загальноосвітніх навчальних  закладів  затверджуються  відповідним органом  управління  освітою.. . .

 

Стаття 16.  Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього навчального закладу

1. Навчальний  рік  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах незалежно    від   підпорядкування,   типів   і   форм   власності розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не  пізніше 1 липня наступного року.
3. Структура   навчального  року  (за  чвертями,  півріччями, семестрами)  та  тривалість   навчального   тижня   встановлюються загальноосвітнім  навчальним закладом у межах часу,  передбаченого робочим навчальним планом,  за погодженням з  відповідним  органом управління освітою.

4. Режим   роботи   загальноосвітнього   навчального  закладу визначається  ним  наоснові  нормативно-правових  актів  та   за погодженням       з       відповідним       органом      державної санітарно-епідеміологічної служби.

5. Тривалість уроків у загальноосвітніх  навчальних  закладах становить:  у  перших  класах  –  35 хвилин,  у других – четвертих класах  –  40  хвилин,  у п’ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин.Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними
органами    управління    освітою    та     органами     державної санітарно-епідеміологічної  служби.

Різниця в  часі  навчальних  годин  перших – четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням  додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

6. Тривалість  канікул у загальноосвітніх навчальних закладах протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Стаття 17.  Виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах

1. Виховання учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах  здійснюється   в   процесі   урочної,   позаурочної   та позашкільної роботи з ними.

Цілі виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах визначаються  на  основі  принципів,  закладених   у   Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

2. У   загальноосвітніх  навчальних  закладах  забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3. Примусове  залучення  учнів  (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до  вступу  в  будь-які  об’єднання  громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

Стаття 18. Зарахування учнів

1. Місцеві  органи  виконавчої  влади  або  органи  місцевого самоврядування  закріплюють   за   загальноосвітніми   навчальними закладами   відповідні   території  обслуговування  і  до  початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2. Зарахування  учнів   до   загальноосвітнього   навчального закладу  проводиться  наказом директора,  що видається на підставі заяви,  за  наявності  медичної  довідки  встановленого  зразка  і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу) . . .

6. Зарахування та добір  дітей  для  навчання  у  спеціальних загальноосвітніх  школах  (школах-інтернатах),  їх  переведення  з одного типу таких навчальних закладів  до  іншого  проводиться  за висновком відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій у порядку,  встановленому  центральним  органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

7.  Забороняється перевіряти рівень знань під час зарахування дітей  до  загальноосвітнього навчального закладу,  крім гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

 

Розділ IV.  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття 19. Учасники навчально-виховного процесу

Учасниками навчально-виховного   процесу  в  загальноосвітніх навчальних закладах є:

–          учні (вихованці);

–          керівники;

–          педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;

–           інші спеціалісти;

–          батьки або особи, які їх замінюють.

Стаття 20. Учень (вихованець)

1. Учень (вихованець) – особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів.  Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється,  як правило, з 6 років.. . .

Стаття 21.Соціальний захист учнів (вихованців)

 

. . .Учні (вихованці)  загальноосвітніх  навчальних   закладів   у сільській  місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання і додому безоплатно. . . .

Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців)

1. Загальноосвітній  навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови  навчання,  режим  роботи,  умови  для  фізичного розвитку  та  зміцнення  здоров’я,  формує  гігієнічні  навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців).

2. Учні    загальноосвітніх  навчальних   закладів незалежно    від   підпорядкування,   типів   і   форм   власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками,  які  входять  до штату цих закладів або відповідних закладів  охорони   здоров’я,   у   порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони  здоров’я разом з органами управління освітою та органами  охорони  здоров’я  щорічно  забезпечують  безоплатний медичний  огляд  учнів  (вихованців),  моніторинг і корекцію стану здоров’я,    проведення    лікувально-профілактичних   заходів   у загальноосвітніх     навчальних     закладах     незалежно     від підпорядкування,  типів  і  форм власності.

3. Відповідальність    за    організацію   харчування   учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно  від підпорядкування,  типів  і  форм  власності додержання в них вимог санітарно-гігієнічних  і  санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновників (власників), керівників цих навчальних
закладів.   Норми   та   порядок   організації   харчування  учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються Кабінетом Міністрів України.

4. Контроль  за  охороною здоров’я та якістю харчування учнів (вихованців) покладається на органи охорони здоров’я.

. . .

Стаття 24. Педагогічні працівники

1. Педагогічним працівником повинна  бути  особа  з  високими моральними   якостями,  яка  має  відповідну  педагогічну  освіту, належний  рівень  професійної  підготовки,  здійснює   педагогічну діяльність,  забезпечує  результативність  та якість своєї роботи, фізичний та  психічний  стан  здоров’я  якої  дозволяє  виконувати
професійні  обов’язки  в  навчальних  закладах  системи  загальної середньої освіти.  Перелік посад педагогічних працівників  системи загальної  середньої  освіти  встановлюється  Кабінетом  Міністрів України.

2. Посаду керівника  загальноосвітнього  навчального  закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати особа,  яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра,  стаж педагогічної роботи не менше трьох років,  успішно пройшла атестацію керівних кадрів  освіти  у
порядку,  встановленому  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Стаття 25. Педагогічне навантаження

1. Педагогічне    навантаження   вчителя   загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування,  типу  і  форми власності  –  час,  призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

Розміри та   порядок   встановлення   доплат   за  інші  види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Педагогічне навантаження    вихователя     загальноосвітнього навчального     закладу    становить    30    годин,    вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату) –  25  годин на тиждень, що становить тарифну ставку.

Розміри тарифних   ставок   інших   педагогічних  працівників загальноосвітніх  навчальних  закладів  встановлюються   Кабінетом Міністрів України.

Розподіл педагогічного   навантаження   у  загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється його керівником і  затверджується відповідним органом управління освітою.

2. Педагогічне    навантаження   вчителя   загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування,  типу  і  форми власності  обсягом  менше  тарифної ставки,  передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року   допускається   у  разі  зміни  кількості  годин  з  окремих предметів,  що передбачається робочим навчальним  планом,  або  за письмовою    згодою   педагогічного   працівника   з   додержанням законодавства України про працю.

Стаття 26. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти

. . .

2. Призначення на посаду та  звільнення  з  посади  керівника державного  та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний  орган  управління  освітою.  Призначення  на посаду  та  звільнення  з  посади  заступників  керівника та інших педагогічних    працівників     державного     та     комунального
загально-освітнього  навчального  закладу здійснюється відповідним органом    управління    освітою     за     поданням     керівника загальноосвітнього  навчального закладу.  Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників державного  та  комунального загальноосвітнього  навчального  закладу  здійснює  його керівник.. . .

3. Відволікання   педагогічних   працівників   від  виконання професійних   обов’язків   на  виконання  робіт,  не  передбачених трудовим   договором,   без   згоди  педагогічного  працівника  не допускається.   Відмова  педагогічного  працівника  від  виконання
робіт,  не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для   його   звільнення  з  посади,  крім  випадків,  встановлених законодавством. . . .

Стаття 27. Атестація педагогічних працівників

1. Атестація   педагогічних   працівників    загальноосвітніх навчальних  закладів  незалежно від підпорядкування,  типів і форм власності є обов’язковою і здійснюється,  як правило,  один раз на п’ять   років  відповідно  до  Типового  положення  про  атестацію
педагогічних  працівників  , затвердженого центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики у сфері освіти.

2. За   результатами   атестації   педагогічних   працівників загальноосвітніх навчальних  закладів  визначається  відповідність педагогічного    працівника    займаній    посаді,    присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії,
спеціаліст  першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути    присвоєно    педагогічне    звання    (старший    учитель, учитель-методист, вихователь-методист,
педагог-організатор-методист тощо).  Положення про  кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджуються центральним органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Стаття 28. Права та обов’язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти

Права та обов’язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України, Законом України “Про освіту”,  Кодексом законів про працю  України,цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 29. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх  замінюють

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

–  вибирати навчальні    заклади    та    форми   навчання   для неповнолітніх дітей;

– приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
– обирати і    бути    обраними    до    органів   громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;

– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;

– захищати законні інтереси дітей.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– забезпечувати умови  для  здобуття  дитиною  повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

– постійно дбати про фізичне здоров’я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
–  поважати гідність дитини,  виховувати працелюбність,  почуття доброти,  милосердя,  шанобливе ставлення  до  сім’ї,  старших  за віком,  державної,  регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до  народних  традицій і звичаїв

– виховувати повагу  до  національних,  історичних,  культурних цінностей   Українського    народу,    дбайливе    ставлення    до історико-культурного    надбання   та   навколишнього   природного середовища, любов до України.. . .

Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 30.  Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти

1. Державний  стандарт  загальної середньої освіти – зведення норм і положень,  що визначають  державні  вимоги  до  освіченості учнів  і  випускників  шкіл на рівні початкової,  базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.

2. Додержання вимог Державного стандарту загальної  середньої освіти є обов’язковим для загальноосвітніх навчальних закладів. . .

 

Стаття 31.  Розроблення та затвердження Державного стандарту загальної середньої освіти
. . .

Зміна змісту  і   обсягу   Державного   стандарту   загальної середньої освіти іншими органами виконавчої влади не допускається.. . .

Стаття 32. Структура Державного стандарту загальної середньої  освіти

Структуру Державного  стандарту  загальної  середньої  освіти складають:

–          Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів;

–          загальна характеристика інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти;

–          державні вимоги до рівня загальноосвітньої  підготовки  учнів (вихованців).

Стаття 33. Додержання Державного стандарту загальної середньої освіти

Обов’язком загальноосвітнього   навчального   закладу    щодо додержання Державного стандарту загальної середньої освіти є:

–          виконання інваріантної  складової  змісту загальної середньої освіти;

–          визначення предметної  спрямованості  варіативної   складової змісту  загальної  середньої  освіти,  її змістовного наповнення і форм реалізації на кожному ступені загальної середньої  освіти  за погодженням з відповідними органами управління освітою;

–          вибір і  використання  освітніх  програм,  навчальних курсів, посібників до варіативної  складової  змісту  загальної  середньої освіти  у  порядку,  встановленому  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців)

1. Контроль   за   відповідністю   освітнього   рівня   учнів (вихованців),  які закінчили загальноосвітній навчальний заклад I, II   і   III  ступенів,  вимогам  Державного  стандарту  загальної середньої освіти  здійснюється  шляхом  їх  державної  підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації   визначаються   і  затверджуються  центральним  органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2. Поточне  та  підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм,  змісту  та  способу  здійснює  загальноосвітній  навчальний заклад.

3. Переведення   учнів   (вихованців)   до  наступного  класу загальноосвітнього навчального  закладу  здійснюється  у  порядку, встановленому  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.. . .

5. Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів II і  III ступенів   видається   відповідний  документ  про  освіту.  Зразки документів  про  загальну  середню   освіту   затверджує   Кабінет Міністрів  України.  Виготовлення  документів про загальну середню
освіту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Розділ VI. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

. . .

Стаття 36.  Основні завдання органів управління системою  загальної середньої освіти

Основними завданнями  органів  управління  системою загальної середньої освіти є:

–          створення умов  для  здобуття  громадянами  повної  загальної середньої освіти;

–          прогнозування розвитку  загальної  середньої  освіти,  мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громадян;

–          атестація навчальних  закладів  системи  загальної  середньої освіти,  оприлюднення результатів атестації через  засоби  масової інформації;

–          ліцензування загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на приватній формі власності;

–           контроль за  додержанням   Державного   стандарту   загальної середньої  освіти,  навчально-методичне  керівництво  та  державне інспектування загальноосвітніх навчальних закладів  незалежно  від підпорядкування, типів і форм власності;

–          забезпечення соціального захисту,  охорони життя, здоров’я та захисту прав педагогічних працівників,  психологів, бібліотекарів, інших   спеціалістів,  які  беруть  участь  у  навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;

–          сприяння розвитку    самоврядування    у     загальноосвітніх навчальних закладах;

–          комплектування системи     загальної     середньої     освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами.

. . .

 

Стаття 38.  Повноваження загальноосвітнього навчальногозакладу

Загальноосвітній навчальний заклад:

–          реалізує положення  Конституції України,  Закону України “Про освіту”,  цього Закону,  інших нормативно-правових актів у  галузі освіти;

–          задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;

–          забезпечує єдність навчання і виховання;

–          розробляє та реалізує варіативну  складову  змісту  загальної середньої освіти;

–          створює науково-методичну  і  матеріально-технічну  бази  дляорганізації та здійснення навчально-виховного процесу;

–          забезпечує відповідність  рівня  загальної  середньої  освіти Державному стандарту загальної середньої освіти;

–          охороняє життя і здоров’я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу;

–          формує в учнів (вихованців) засади здорового  способу  життя, гігієнічні навички;

–          забезпечує добір  і  розстановку  кадрів  (крім  педагогічних працівників   державного   і    комунального    загальноосвітнього навчального закладу);

–          встановлює відповідно  до законодавства України прямі зв’язки з   навчальними   закладами   зарубіжних    країн,    міжнародними організаціями тощо;

–          додержується фінансової          дисципліни,         зберігає матеріально-технічну базу;

–          видає документи про освіту встановленого зразка;

–          здійснює інші    повноваження    відповідно    до     статуту загальноосвітнього навчального закладу.

Стаття 39.  Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу

 

1. Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом  здійснює директор.

Колегіальним органом  управління  загальноосвітнім навчальним закладом  є  педагогічна  рада,  повноваження  якої   визначаються Положенням про загальноосвітні навчальні заклади.

2. Органом   громадського  самоврядування  загальноосвітнього навчального  закладу  є  загальні  збори  (конференція)  колективу загальноосвітнього навчального закладу.

3. У     загальноосвітніх    навчальних    закладах    можуть функціонувати  методичні  об’єднання,   що   охоплюють   учасників навчально-виховного  процесу  та спеціалістів певного професійного спрямування.

. . .

Розділ X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 47.  Відповідальність за порушення законодавства про  загальну середню освіту

1. Посадові    особи   і   громадяни,   винні   у   порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

2. Шкода,  заподіяна  учнями (вихованцями) загальноосвітньому навчальному закладу,  відшкодовується відповідно до  законодавства України.

3. Злісне  ухилення  батьків  від  виконання  обов’язків щодо здобуття  їх  неповнолітніми  дітьми  повної  загальної  середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.

. . .
Президент України                                                                                           Л.КУЧМА

м. Київ, 13 травня 1999 року
N 651-XIV

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *