Закон України “Про дошкільну освіту”

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про дошкільну освіту

     Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування  і  розвитку   системи   дошкільної   освіти,   яка забезпечує розвиток,  виховання і навчання дитини,  грунтується на поєднанні  сімейного   та   суспільного   виховання,   досягненнях
вітчизняної  науки,  надбаннях  світового  педагогічного  досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту

Законодавство України   про  дошкільну  освіту  базується  на Конституції України і складається із Закону України “Про освіту”,  цього Закону, інших нормативно-правових актівта міжнародних договорів України,  згода  на  обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту

Основними завданнями  законодавства  України  про   дошкільну освіту є:
–     забезпечення права  дитини  на  доступність  і  безоплатність здобуття дошкільної освіти;

–          забезпечення необхідних  умов   функціонування   і   розвитку системи дошкільної освіти;

–          визначення змісту дошкільної освіти;

–          визначення органів  управління  дошкільною  освітою   та   їх повноважень;

–          визначення прав  та  обов’язків учасників навчально-виховного процесу,  встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту;

–          створення умов  для благодійної діяльності у сфері дошкільної
освіти.

Стаття 3. Державна політика у сфері дошкільної освіти

1. Держава  визнає  пріоритетну  роль  дошкільної  освіти  та створює належні умови для її здобуття. . .

2. Держава:

– надає всебічну  допомогу  сім’ї  у  розвитку,  вихованні   та навчанні дитини;

– забезпечує  доступність  і  безоплатність дошкільної освіти в державних  і  комунальних  дошкільних  навчальних закладах у межах державних  вимог  до  змісту,  рівня  й  обсягу  дошкільної освіти (Базового  компонента  дошкільної освіти) та обов’язкову дошкільну освіту  дітей  старшого  дошкільного  віку;

– піклується    про    збереження    та   зміцнення   здоров’я, психологічний  і  фізичний розвиток дітей;

– сприяє розвиткові  та збереженню мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Стаття 4. Дошкільна освіта. Дошкільний вік

1. Дошкільна  освіта  є  обов’язковою   первинною   складовою частиною системи безперервної освіти в Україні.

2. Дошкільна освіта – цілісний процес, спрямований на:

– забезпечення різнобічного  розвитку  дитини  дошкільного віку відповідно до її задатків,  нахилів,  здібностей,  індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

– формування у дитини дошкільного віку моральних норм,  набуття нею життєвого соціального досвіду.

3. Дошкільний вік – базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини. . .

 

Стаття 5. Система дошкільної освіти

Систему дошкільної освіти становлять:

–          дошкільні навчальні  заклади  незалежно  від підпорядкування,
типів і форми власності;

–          наукові і методичні установи;

–          органи управління освітою;

–          освіта та виховання в сім’ї.

Стаття 6. Принципи дошкільної освіти

Принципами дошкільної освіти є:

–          доступність для   кожного  громадянина  освітніх  послуг,  що надаються системою дошкільної освіти;

–          рівність умов для реалізації задатків,  нахилів,  здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

–          єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;

–          єдність виховних  впливів  сім’ї  і  дошкільного  навчального закладу;

–          наступність і  перспективність  між  дошкільною та початковою загальною освітою;

–          світський характер дошкільної освіти;

–          особистісно-орієнтований підхід   до   розвитку   особистості дитини;

–          демократизація та гуманізація педагогічного процесу;

–          відповідність змісту,   рівня   й  обсягу  дошкільної  освіти особливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку.

Стаття 7. Завдання дошкільної освіти

Завданнями дошкільної освіти є:

–          збереження та зміцнення  фізичного,  психічного  і  духовногоздоров’я дитини;

–          виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,  поваги  до  народних  традицій і звичаїв, державної мови, регіональних  мов  або  мов  меншин  та  рідної мови, національних цінностей  Українського  народу,  а  також цінностей інших націй і народів,  свідомого  ставлення  до  себе,  оточення  та  довкілля;

–          формування особистості    дитини,    розвиток    її   творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

–          виконання вимог  Базового   компонента   дошкільної   освіти, забезпечення   соціальної  адаптації  та  готовності  продовжувати освіту;

–          здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

. . .

Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти

1. Громадяни  України  незалежно  від  раси,  кольору  шкіри, політичних,  релігійних та інших переконань,  статі,  етнічного та соціального походження,  майнового стану, місця проживання, мовних або  інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних  навчальних  закладах  незалежно  від  підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім’ї.

2. Здобуття   дошкільної   освіти   в  дошкільних  навчальних закладах незалежно від підпорядкування,  типів і  форми  власності має  забезпечити  виконання  вимог  Базового компонента дошкільної освіти. . .

4. Відповідальність  за  здобуття  дітьми  дошкільної  освіти покладається    на   їхніх   батьків,   а   дітьми,   позбавленими батьківського піклування,  – на осіб,  які  їх  замінюють,  та  на навчальні заклади, де вони утримуються.

5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють:

– у дошкільних    навчальних     закладах     незалежно     від
підпорядкування, типів і форми власності;

– у  сім’ї  (до  досягнення дитиною п’ятирічного віку); . . .

 

Стаття 10. Мова у дошкільній освіті

Мова  у  дошкільній  освіті  визначається  статтею  20 Закону України “Про засади державної мовної політики”

 

Розділ II

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження

1. Дошкільний  навчальний  заклад  –  навчальний  заклад,  що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної  освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

2. Дошкільний навчальний заклад:

– задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

– забезпечує відповідність   рівня  дошкільної  освіти  вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

– створює безпечні та нешкідливі умови розвитку,  виховання  та навчання  дітей,  режим  роботи,  умови  для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до  санітарно-гігієнічних  вимог  та забезпечує їх дотримання;

– формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

– сприяє збереженню   та   зміцненню   здоров’я,    розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

– здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

– є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

– додержується       фінансової       дисципліни,      зберігає матеріально-технічну базу;

– здійснює інші  повноваження відповідно до статуту дошкільного
навчального закладу. . .

4. Режим роботи дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування,  типу і форми власності, тривалість перебування в ньому дітей встановлюються його засновником (власником) відповідно до законодавства України за погодженням  з  відповідними  органами управління  освітою  та  відповідними  органами управління охорони здоров’я. . .

Стаття 12. Типи дошкільних навчальних закладів

1.  Відповідно  до  потреб  громадян України створюються такі дошкільні навчальні заклади:

–  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей  віком від  трьох  до шести (семи) років,  де забезпечуються їх розвиток, виховання і  навчання  відповідно  до  вимог  Базового  компонента дошкільної освіти;
3. Для  задоволення  освітніх  потреб   громадян   дошкільний навчальний  заклад  може  входити  до  складу  навчально-виховного комплексу  “дошкільний  навчальний   заклад   –   загальноосвітній навчальний   заклад”,   “загальноосвітній   навчальний   заклад  –
дошкільний навчальний заклад” або до складу  об’єднання  з  іншими навчальними закладами.
. . .

 

Стаття 14. Комплектування груп дошкільного навчального  закладу

1. Групи  у дошкільному навчальному закладі комплектуються завіковими, сімейними, родинними ознаками.

2. Наповнюваність  груп  у  дошкільних  навчальних   закладах становить:
. . .

– для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
– різновікові – до 15 осіб;

. . .

У дошкільних   навчальних  закладах,  розташованих  у  селах, селищах,  кількість  дітей  у  групах   визначається   засновником (власником) залежно від демографічної ситуації.

. . .

 

Стаття 15. Статус дошкільного навчального закладу

1. Дошкільні  навчальні  заклади   можуть   бути   державної, комунальної та приватної форм власності.

2. Статус   державного   має  дошкільний  навчальний  заклад, заснований на державній формі власності.

3. Статус  комунального  має  дошкільний  навчальний  заклад, заснований на комунальній формі власності.

4. Статус   приватного   має  дошкільний  навчальний  заклад, заснований на приватній формі власності.

Стаття 16. Створення, реорганізація та ліквідація дошкільного навчального закладу

1. Створення,    реорганізація    і   ліквідація   дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування,  типів і  форми власності   здійснюються   у   порядку,   встановленому  Кабінетом Міністрів України.

2. Державні   дошкільні   навчальні    заклади    створюються центральними   органами  виконавчої  влади,  комунальні  дошкільні навчальні  заклади  –  місцевими  органами  виконавчої  влади  або органами      місцевого      самоврядування      з     урахуванням
соціально-економічних,  національних,  культурно-освітніх і мовних потреб   за   наявності   дітей   відповідного   віку,  необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної  бази,  педагогічних кадрів, а також з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.

 

Реорганізація або ліквідація  діючих  комунальних  дошкільних навчальних  закладів,  а  також  дошкільних  навчальних  закладів, створених   колишніми  сільськогосподарськими   колективними   та державними    господарствами,    допускається   лише   за   згодою
територіальної громади (загальних зборів) села,  селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму. . .

 

Розділ III

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 17. Органи управління системою дошкільної освіти

Управління системою дошкільної освіти здійснюють:

–          центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти;

–          центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері освіти;

–          інші центральні органи виконавчої влади,  яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади;

–          органи місцевого самоврядування.

Стаття 18. Основні завдання органів управління системою дошкільної освіти

Основними завданнями органів управління  системою  дошкільної освіти є:

–          створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти;

–          прогнозування, забезпечення  розвитку  дошкільної  освіти  та мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і  форми власності відповідно до освітніх запитів населення;

–          ліцензування приватних    дошкільних   навчальних   закладів, юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти;

–          державна атестація дошкільних навчальних закладів,  доведення результатів  ліцензування  та  атестації  до  громадськості  через засоби масової інформації;

–          соціальний захист,  охорона  життя,  здоров’я  та захист прав учасників навчально-виховного процесу  в  дошкільному  навчальному закладі;

–          здійснення контролю  за  виконанням завдань дошкільної освіти та  додержанням  вимог  Базового  компонента  дошкільної   освіти, навчально-методичного  керівництва  та  державного інспектування в дошкільних  навчальних  закладах  незалежно  від  підпорядкування, типів та форми власності;

–          організація   науково-методичного   забезпечення   дошкільної освіти,  впровадження  в  практику  досягнень  науки,   передовогодосвіду, новітніх педагогічних технологій;

–          ведення обліку дітей дошкільного віку;

–          проведення експериментальної та інноваційної діяльності;

–          здійснення міжнародного  співробітництва у системі дошкільної освіти;

–          забезпечення системи   дошкільної    освіти    керівними    і педагогічними   кадрами,   сприяння   їх   підготовці,  підвищенню кваліфікації і проведенню атестації.

. . .

 

Стаття 20. Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу

1. Керівництво   дошкільним   навчальним   закладом  здійснює його директор.

2. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним   закладом   є   педагогічна   рада.  Педагогічна  рада створюється в усіх дошкільних навчальних  закладах  незалежно  від підпорядкування,  типів  і  форми  власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

До складу педагогічної ради дошкільного  навчального  закладу входять директор (завідуючий),  заступники директора (завідуючого) з  навчально-виховної  (виховної)   роботи,  вихователі-методисти, вихователі,  старші  вихователі,  вчителі  (усіх  спеціальностей), вчителі-дефектологи,   вчителі-логопеди,   практичні    психологи,
соціальні   педагоги,   інструктори   з   праці,   інструктори   з фізкультури,  інструктори слухового кабінету,  музичні  керівники, керівники гуртків,  студій,  секцій,  інших форм гурткової роботи, медичні працівники,  інші спеціалісти. До складу педагогічної ради
дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських комітетів,  фізичні особи,  які надають освітні  послуги  у  сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання   педагогічної   ради   можуть   бути  запрошені представники  громадських  організацій,   педагогічні   працівники загальноосвітніх  навчальних  закладів,  батьки або особи,  які їх замінюють.  Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної  ради  дошкільного навчального закладу є його директор  (завідуючий).  Педагогічна  рада  обирає  зі  свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

–          оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку,  виховання і  навчання дітей по кожній віковій групі;

–          розглядає       питання       удосконалення       організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;

–          визначає план  роботи  дошкільного  навчального  закладу   та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

–          затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

–          обговорює питання    підвищення   кваліфікації   педагогічних працівників,  розвитку їхньої творчої ініціативи,  впровадження  у навчально-виховний    процес    досягнень   науки   і   передового педагогічного досвіду;

–          аналізує проведення   експериментальної    та    інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;

–          визначає шляхи  співпраці  дошкільного  навчального закладу з сім’єю;

–          розглядає питання  моральногота  матеріального   заохочення працівників дошкільного навчального закладу;

–          заслуховує звіти   педагогічних  працівників,  які  проходять атестацію;

–          затверджує план     підвищення     педагогічної     (фахової) майстерності педагогічних працівників;

–          розглядає інші  питання,  визначені  Положенням про дошкільні навчальні заклади.. .

Стаття 21. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів

1. Державний  контроль  за  діяльністю  дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування,  типів і  форми  власності здійснюється  з  метою  забезпечення  реалізації  єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.

2.  Державний  контроль  за  діяльністю дошкільних навчальних закладів   здійснюють   центральний  орган  виконавчої  влади,  що реалізує  державну  політику  у  сфері  освіти,  та місцеві органи управління освітою.

3. Основною  формою   державного   контролю   за   діяльністю дошкільних  навчальних  закладів  незалежно  від  підпорядкування, типів і форми власності є державна атестація,  яка проводиться  не рідше  одного  разу  на  десять  років  у  порядку,  встановленому центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує  державну  політику  у сфері освіти. Результати державної атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються.

Розділ IV

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Стаття 22. Базовий компонент дошкільної освіти

1. Базовий компонент дошкільної освіти – державний  стандарт, що  містить  норми і положення,  які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.

Виконання вимог  Базового  компонента  дошкільної  освіти   є обов’язковим для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування,  типів і форми  власності,  інших  форм  здобуття дошкільної освіти.

Базовий компонент дошкільної освіти розробляється центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну  політику у сфері освіти спільно з Національною академією педагогічних  наук України, затверджується в установленому порядку і  переглядається  не  рідше  одного  разу  на десять років. Зміна змісту   і   обсягу   Базового  компонента  дошкільної  освіти  недопускається.

2.   Програмно-методичне   забезпечення  реалізації  Базового компонента  дошкільної  освіти  здійснюється  центральним  органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну політику   у   сфері   освіти  спільно  з  Національною  академією педагогічних наук України.

Стаття 23. Вимоги до змісту дошкільної освіти,  його реалізація

1. Зміст дошкільної освіти визначається  Базовим  компонентом дошкільної освіти, який передбачає:

– формування основ    соціальної    адаптації    та    життєвої компетентності дитини;

– виховання елементів  природодоцільного  світогляду,  розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

– утвердження емоційно-ціннісного  ставлення  до  практичної та духовної діяльності людини;

– розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

2. Дошкільна освіта у межах  Базового  компонента  дошкільної освіти    здійснюється   за   Державною   базовою   програмою   та навчально-методичними   посібниками,   затвердженими   центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.. .

4. Додаткові  освітні  послуги,  які  не  визначені   Базовим компонентом  дошкільної  освіти,  вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб,  які їх замінюють,  за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди
між  батьками  або  особами,  які  їх  замінюють,  та   дошкільним навчальним  закладом  у  межах  гранично  допустимого навантаження дитини.

Стаття 24. Планування роботи дошкільногонавчального закладу

1. Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи,  який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.

2. План   роботи   державного   та  комунального  дошкільного навчального   закладу   затверджується   керівником    дошкільного навчального   закладу   і   погоджується   з  відповідним  органом управління освітою.. .

 

Розділ V

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 25. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти

Науково-методичне забезпечення  системи   дошкільної   освіти здійснюють:

–          центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у  сфері освіти” у відповідному відмінку, підпорядковані йому  науково-методичні  установи  та  вищі  педагогічні навчальні заклади,  а  також науково-дослідні установи Національної академії педагогічних  наук  України та Національної академії наук України;

–          Центральний інститут   післядипломної   педагогічної   освіти Національної академії педагогічних наук України;

–          методичні кабінети  та   інші   науково-методичні   установи, підпорядковані місцевим органам управління освітою.

Стаття 26. Завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти

Завданнями     науково-методичного    забезпечення    системи дошкільної освіти є:

–          розроблення та    впровадження    програмно-методичної   бази дошкільної освіти;

–          створення навчально-виховних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;

–          узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

–          організація співпраці  з  іншими  навчальними  закладами  для підвищення ефективності програмно-методичного забезпечення;

–          аналіз стану  освітньої  роботи  та  рівня  розвитку   дитини відповідно  до  завдань  дошкільної  освіти,  Базового  компонента дошкільної освіти;

–          підготовка, перепідготовка   та    підвищення    кваліфікації педагогічних працівників системи дошкільної освіти;

–          пропаганда просвітницької   діяльності   у   засобах  масової інформації.

Розділ VI

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 27. Учасники навчально-виховного процесу

Учасниками навчально-виховного  процесу  у  сфері  дошкільної освіти є:

–          діти дошкільного віку, вихованці, учні;

–          директори (завідуючі),  заступники директора (завідуючого)  з навчально-виховної    (виховної)   роботи,   вихователі-методисти, вихователі,  старші  вихователі,  вчителі  (усіх  спеціальностей);

–          помічники вихователів  та  няні  у будинках дитини,  яслах та яслах-садках;

–          медичні працівники;

–          батьки або особи, які їх замінюють;. . .

 

Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти

1.   Права   дитини   у  сфері  дошкільної  освіти  визначені Конституцією  України, Законом України «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на:

– безоплатну дошкільну   освіту   в   державних  і  комунальних дошкільних навчальних закладах;

– безпечні та  нешкідливі   для   здоров’я   умови   утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації,  пропаганди та агітації,  що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
– безоплатне медичне обслуговування у державних  і  комунальних дошкільних навчальних закладах;

– захист від  будь-яких  форм експлуатації та дій,  які шкодять здоров’ю  дитини,  а  також  від   фізичного   та   психологічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

Стаття 29. Права та обов’язки педагогічних працівниківу сфері дошкільної освіти

Права та   обов’язки   педагогічних   працівників   у   сфері дошкільної освіти  визначаються  Законом  України   “Про   освіту”, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

. . .

Стаття 33.Соціальний захист дітей дошкільного віку

1. Держава  забезпечує  соціальний  захист,  підтримку  дітей дошкільного   віку,  особливо  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, а також дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.

. . .

 

4. Дітям,  які  потребують  корекції   фізичного   та   (або) розумового   розвитку,   тривалого   лікування   та  реабілітації, гарантовано  право  на  відвідування   державних   і   комунальних дошкільних  навчальних  закладів  з  гнучким  режимом роботи та їх
утримання у цих закладах за рахунок держави.  Направлення дітей до дошкільного  навчального  закладу  (ясел-садка) компенсуючого типу здійснює  відповідна  психолого-медико-педагогічна   консультація, діяльність      якої      регламентується      Положенням      про психолого-медико-педагогічну       консультацію,      затвердженим центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує  державну  політику у сфері освіти та центральним органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

5. Діти, які потребують корекції зору, слуху, опорно-рухового апарату,   забезпечуються   засобами   пересування,  протезування, орієнтації  і  сприйняття  інформації,  а  також  іншими  засобами індивідуальної    корекції   за   рахунок   держави   у   порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 34. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

1. Організація  безоплатного   медичного   обслуговування   в системі   дошкільної   освіти  забезпечується  місцевими  органами виконавчої  влади   та   органами   місцевого   самоврядування   і здійснюється  закладами  центрального  органу виконавчої влади, що
забезпечує  формування державної політики у сфері охорони здоров’я відповідно до законодавства України.

2. У    дошкільному   навчальному   закладі   незалежно   від підпорядкування,  типу  і  форми  власності  діти   забезпечуються постійним  медичним  обслуговуванням  на  безоплатній  основі,  що здійснюється медичними працівниками,  які входять до  штату  цього навчального  закладу або відповідних закладів охорони здоров’я,  у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. . .

Стаття 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

. . .

2. Організація  та  відповідальність  за  харчування  дітей у державних   і   комунальних   дошкільних    навчальних    закладах покладаються   на  обласні,   міські    державні адміністрації, районні  державні адміністрації, центральний орган виконавчої  влади,

що  реалізує державну політику у сфері освіти, інші  центральні  органи  виконавчої  влади,  яким  підпорядковані дошкільні  навчальні  заклади,  органи місцевого самоврядування, а також на керівників дошкільних навчальних закладів.

4. Контроль   і  державний  нагляд  за  якістю  харчування  у дошкільних  навчальних  закладах  незалежно  від  підпорядкування, типів  і  форми  власності покладаються на засновників (власників) цих закладів,  відповідні органи управління  охорони  здоров’я  та
відповідні органи управління освітою.

5. Батьки  або  особи,  які  їх  замінюють,  вносять плату за харчування  дітей  у  державному   та   комунальному   дошкільному навчальному закладі  у  розмірі,  що  не  перевищує  50  відсотків (у міській  місцевості)  та  30 відсотків (у сільській місцевості)
від вартості харчування на день.

.. .

 

Стаття 36. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

– вибирати дошкільний   навчальний  заклад  та  форму  здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і   бути    обраними    до    органів    громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
– виховувати у дітей любов до України,  повагу до національних, історичних,  культурних цінностей  Українського  народу,  дбайливе ставлення до довкілля;

– забезпечувати умови  для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

– постійно дбати про фізичне здоров’я,  психічний  стан  дітей, створювати  належні  умови  для  розвитку  їх  природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини  працелюбність,  шанобливе  ставлення  до старших  за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і  рідної  мови,  до  народних  традицій і звичаїв.

 

. . .

Президент України                                                                         Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2628-III

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *